Logotyp funduszy europejskich

Informacja o projekcie

Projekt nr RPMP.08.06.02-12-0322/20 pn. „Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy
Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej
Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne
Typ projektu A. Wdrożenie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi

Lider: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Partner: Krakowskie Towarzystwo Amazonki

Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na mammograficzne badania profilaktyczne, dostępności badań stacjonarnych, jak również wzrost świadomości znaczenia profilaktyki, poziomu wiedzy na temat nowotworu piersi oraz obecnych metod leczenia - zarówno wśród pacjentek, jak i lekarzy prowadzących bezpośrednią opiekę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny pracy. Warsztaty oraz instruktarze mają na celu zachęcenie kobiet do regularnego samobadania piersi oraz do wykonywania regularnych mammografii przesiewowych.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety w wieku aktywności zawodowej w przedziale 50-69 lat, zamieszkałe, uczące się lub podejmujące pracę na terenie województwa małopolskiego, które:

  • nie miały wykonanej mammografii w ciągu 24 miesięcy, lub
  • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka takimi jak: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki), lub
  • posiadają mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Wartość projektu: 858 317,00 zł

Wartość dofinansowania: 650 789,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny)

Termin realizacji: 1 lipca 2021r. – 30 czerwca 2023r.

Strony w dziale:

Strony w dziale: