Logotyp funduszy europejskich

Informacja o projekcie

Profilaktyka Raka Piersi

Projekt nr RPMP.08.06.02-12-0322/20 pn. „Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne

Typ projektu A. Wdrożenie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi

Lider: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na mammograficzne badania profilaktyczne,

dostępności badań stacjonarnych, jak również wzrost świadomości znaczenia profilaktyki, poziomu wiedzy na temat nowotworu piersi oraz obecnych metod leczenia - zarówno wśród pacjentek, jak i lekarzy prowadzących bezpośrednią opiekę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny pracy. Warsztaty oraz instruktarze mają na celu zachęcenie kobiet do regularnego samobadania piersi oraz do wykonywania regularnych mammografii przesiewowych.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety w wieku aktywności zawodowej w przedziale 50-69 lat, zamieszkałe, uczące się lub podejmujące pracę na terenie województwa małopolskiego, które:

  • nie miały wykonanej mammografii w ciągu 24 miesięcy, lub
  • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka takimi jak: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki), lub
  • posiadają mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Wartość projektu: 774 271,70 zł

Wartość dofinansowania: 566 743,70 zł (Europejski Fundusz Społeczny)

Termin realizacji: 1 lipca 2021r. – 30 września 2023r.

Strony w dziale:

Strony w dziale: